ІНСТРУКЦІЯ про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у

у вигляді Word файлу

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у

Фонді гарантування вкладів фізичних осіб

 1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає процедуру доступу до публічної інформації у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, процедуру надання публічної інформації вкладникам, процедуру оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб Фонду щодо надання або відмови у наданні інформації за запитом на публічну інформацію.

1.2. Дія цієї Інструкції не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень, відносини у сфері звернень громадян.

1.3. У цій Інструкції терміни та скорочення вживаються в такому значенні:

Вкладник – фізична особа (крім фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката;

Уповноважена особа Фонду – працівник Фонду, який від імені Фонду та в межах повноважень, передбачених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконує дії із забезпечення виведення банку з ринку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації;

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб своїх обов’язків, крім інформації з обмеженим доступом;

Запит на публічну інформацію – це звернення фізичної чи юридичної особи у будь якій формі (усна, письмова, електронною поштою) до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або до уповноваженої особи Фонду у якому міститься вимога (прохання) надати публічну інформацію;

Фонд – Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;

Уповноважений підрозділ – визначений директором-розпорядником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб самостійний структурний підрозділ до функцій якого віднесено організацію доступу до публічної інформації, якою володіє Фонд та уповноважені особи Фонду;

Відповідальний виконавець – визначений керівником уповноваженого підрозділу працівник Фонду або визначений уповноваженою особою працівник банку щодо якого прийнято рішення про виведення банку з ринку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації.

Інші терміни, що використовуються в цій Інструкції, уживаються в значеннях, наведених у Законі України “Про доступ до публічної інформації”, «Про інформацію».

1.4. Організація і забезпечення порядку надання публічної інформації, опрацювання, систематизації, аналізу та контролю надання відповідей на запити на публічну інформацію покладається на уповноважений підрозділ.

 1. Забезпечення порядку доступу до публічної інформації

2.1. Доступ до публічної інформації забезпечується:

а) оприлюдненням публічної інформації в офіційних друкованих виданнях;

б) розміщенням публічної інформації на офіційному веб-сайті Фонду в мережі Інтернет;

в) розміщенням публічної інформації на інформаційних стендах та, або у приміщеннях для прийому громадян;

г) наданням інформації за запитами на публічну інформацію;

2.2. Безпосередня організація функціонування спеціальних місць для роботи запитувачів з документами чи їх копіями покладається:

у Фонді – на уповноважений підрозділ;

у банках, де призначені уповноважені особи Фонду – на уповноважених осіб Фонду.

2.3. Наповнення публічною інформацією офіційного веб-сайту Фонду та оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації покладається на відділ зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями.

2.4. Наповнення публічною інформацією офіційних веб-сайтів банків, щодо яких прийнято рішення про виведення банку з ринку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації покладається на уповноважених осіб Фонду.

2.5. Щотижня уповноважені особи Фонду надають до уповноваженого підрозділу інформацію в електронному вигляді (додаток 1) про проведену роботу в частині опрацювання (розгляду) запитів на публічну інформацію, та виконання інших вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

2.6. Рекомендована форма запиту на інформацію, що подається фізичними особами відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, наведена у додатку 2 до цієї Інструкції.

2.7. Рекомендована форма запиту на інформацію, що подається юридичними особами та об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, наведена у додатку 3 до цієї Інструкції.

2.8. Рекомендовані форми запитів на публічну інформацію, передбачених пунктами 2.6.-2.7. розміщуються на офіційному веб-сайті Фонду відділом зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями. Розміщення зазначених форм на сайтах банків під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації – покладається на уповноважених осіб Фонду.

2.9. Публічна інформація, розпорядником якої є Фонд, крім публічної інформації з обмеженим доступом (конфіденційна інформація, таємна інформація, службова інформація) надається у формі, визначеній законодавством.

Публічна інформація може бути надана запитувачу інформації в усній формі під час особистого прийому або телефоном, письмово, електронною поштою чи у визначених спеціальних місцях для роботи запитувачів з документами чи їх копіям. У разі надання інформації у визначених спеціальних місцях для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, про це робиться відмітка у спеціальному журналі, який ведеться уповноваженим підрозділом.

 

III. Порядок обліку, попереднього розгляду,опрацювання та надання інформації за запитами на публічну інформацію

3.1. Запит на публічну інформацію, що надійшов до Фонду чи банку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації направляється для попереднього розгляду відповідно керівнику уповноваженого підрозділу або уповноваженій особі Фонду.

3.2. Запити на публічну інформацію, оформлені відповідно до вимог статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, підлягають обов’язковому обліку, опрацюванню та розгляду Фондом та уповноваженими особами Фонду.

3.3. Запити на публічну інформацію, розпорядником якої є Фонд або банк під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації подаються до Фонду або уповноваженій особі Фонду у робочі дні з 9-ї до 18-ї години. У п’ятницю та напередодні святкових днів – з 9-ї до 16.45 год.

Запити на публічну інформацію не приймаються під час обідньої перерви (з 13-ї до 13.45), а також у вихідні, святкові та неробочі дні. Усі запити, що надійшли  у вихідні, святкові або неробочі дні обліковуються на наступний за цими днями робочий день. Запити на публічну інформацію в електронному вигляді  опрацьовуються у порядку, передбаченому цією інструкцією.

3.4. За відсутності підстав відмови у задоволенні запиту на публічну інформацію, передбачених частиною першою статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», такий запит направляється для виконання відповідальному виконавцю.

3.5. Запити на публічну інформацію, що надійшли до Фонду (банку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації), приймаються, обліковуються відповідальним виконавцем в день отримання запиту.

3.6. У разі, якщо Фонд (банк під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації не володіють запитуваною інформацією, але їм відомо, хто нею володіє, відповідальний виконавець готує відповідний проект листа про направлення цього запиту належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. Такі запити надсилаються відповідному розпоряднику інформації із супровідним листом за підписом керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи Фонду).

3.7. Якщо запитувана інформація належить до сфери діяльності декількох підрозділів Фонду (банку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації) такі запити на публічну інформацію в електронному вигляді протягом чотирьох  годин з моменту надходження, направляються для надання пропозицій до відповідних структурних підрозділів, де зберігається така інформація.

Запит на публічну інформацію, який надійшов від ЗМІ відповідальним виконавцем протягом одного робочого дня направляється для опрацювання до відділу зв`язків з громадськістю та міжнародними організаціями.

3.8. Структурний підрозділ, де зберігається така інформація, зобов’язаний протягом одного робочого дня надати відповідальному виконавцю уповноваженого підрозділу наявну інформацію разом з пропозиціями щодо обсягу її надання.

3.9. Відповідальний виконавець, виходячи зі змісту отриманого запиту на публічну інформацію, повинен визначити, чи є підстави для прийняття рішення про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію. У разі, якщо такі підстави є – протягом двох робочих днів підготувати проект рішення про відстрочку, та надати такий проект для розгляду керівнику уповноваженого підрозділу.

3.10. У разі якщо разом з проханням надати публічну інформацію запит містить прохання надати також інформацію, що не стосується публічної, відповідальним виконавцем надається роз’яснення щодо необхідності направлення звернення формі, що визначена законодавством, про що автор запиту на публічну інформацію повідомляється у відповіді на запит.

3.11. Розгляд по суті запиту на публічну інформацію та підготовка відповіді здійснюються відповідальним виконавцем уповноваженого підрозділу    (банку  під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації).

3.12. Під час опрацювання запиту на публічну інформацію, поданого від імені юридичної особи або об’єднання громадян без статусу юридичної особи, з’ясовується наявність у особи, яка його подала (підписала), повноважень запитувати конкретну інформацію. При цьому з’ясовується наявність документа, що підтверджує такі повноваження (довіреність, доручення тощо).

3.13. Під час опрацювання запиту на публічну інформацію, в якому порушується питання надання інформації про іншу особу, з’ясовується наявність у запитувача повноважень на одержання такої інформації (довіреність, доручення, рішення суду тощо).

3.14. Відповідь на запит на публічну інформацію надається за вказаними запитувачем інформації адресою, номером засобу зв’язку та формою (листом, у вигляді електронного документа, засобами факсимільного зв’язку чи усно телефоном).

3.15. Відповідь на запит на публічну інформацію надається у строк, визначений статтею 20 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

3.16. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, уповноваженим підрозділом готується висновок про необхідність продовження строку розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Висновок затверджується керівником уповноваженого підрозділу або уповноваженою особою Фонду.

Про продовження строку розгляду запиту на публічну інформацію уповноважений підрозділ повідомляє запитувача у письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня отримання запиту за підписом посадової особи, яка затвердила висновок. Якщо в запиті не зазначено поштову адресу, на адресу електронної пошти, зазначену запитувачем у запиті, надсилається електронне повідомлення про продовження строку розгляду запиту на інформацію.

У разі, якщо відповідь на запит на публічну інформацію за обсягом перевищує 5 сторінок, то вона надається заявнику в електронному вигляді.

3.17. Відповідь на запит підписується керівником уповноваженого підрозділу або уповноваженою особою Фонду.

Відповідь на запит на публічну інформацію, який надійшов від ЗМІ готується у відділі зв`язків з громадськістю та міжнародними організаціями.

3.18. У відповіді на запит на публічну інформацію зазначається запитувана інформація, а за наявності визначених пунктом 3.19. цього розділу підстав – мотивована відмова у наданні такої інформації. У відповіді також зазначається найменування уповноваженого підрозділу, поштова адреса Фонду, прізвище, ім’я та по батькові, посада особи, яка підписала відповідь на запит, номер, дата відповіді.

3.19. У задоволенні запиту на інформацію може бути відмовлено в таких випадках:

а) якщо Фонд або банк не володіє і не зобов’язаний відповідно до своєї компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

б) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

в) не дотримано вимог до оформлення запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

г) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону України “Про доступ до публічної інформації” фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком.

3.20. Інформація на запит надається безкоштовно.

3.21. У разі відмови в задоволенні запиту відповідь має містити мотивовану підставу відмови, прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, яка прийняла рішення про відмову в задоволенні запиту і підписала відповідь, номер, дату, підпис, а також порядок оскарження відмови.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається у письмовій формі або електронною поштою.

3.22. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є відкритою інформацією, надається відкрита запитувана інформація, а також зазначається що інша запитувана інформація належить до інформації з обмеженим доступом.

3.23. Отримання запитів на інформацію на особистому прийомі здійснюється через приймальні громадян посадовими особами, що здійснюють особистий прийом громадян.

3.24. Узагальнена інформація щодо запитів на публічну інформацію, найбільш актуальні (поширені) питання, в розрізі банків та інша інформація, що необхідна для прийняття відповідних рішень, щотижнево разом з пропозиціями уповноваженого підрозділу надається заступнику директора-розпорядника згідно з розподілом обов’язків.

3.25. Облік запитів на публічну інформацію та відповідей на них, здійснюється в автоматизованій системі електронного документообігу.

3.26. Контроль за дотриманням законодавства, що регулює доступ до публічної інформації у Фонді покладається на одного із заступників директора-розпорядника згідно із розподілом обов’язків.

 

Розділ IV. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності Фонду та уповноважених осіб Фонду

Рішення, дії чи бездіяльність Фонду або уповноважених осіб Фонду як розпорядників інформації можуть бути оскаржені Директору-розпоряднику Фонду або до суду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

 

 

Додаток 1

до Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб

Звіт про проведену уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію (ліквідацію) _____________ роботу в частині опрацювання (розгляду) запитів на публічну інформацію, та виконання інших вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації” за період з ___ по ___ _____________ р.

Загальна кількість запитів, що надійшли до банку
Загальна кількість відмов уповноваженої особи у задоволенні запитів
Кількість запитів, що надійшли на розгляд та оформлених у відповідності до вимог Закону
Кількість запитів, направлених за належністю відповідному розпоряднику інформації
Кількість прийнятих рішень про відстрочку у наданні інформації за запитами
Кількість наданих відповідей на запити (задоволено/ частково задоволено)
Кількість усних звернень за наданням публічної інформації (в тому числі телефонні звернення)
Кількість звернень на особистих прийомах
 1. Короткий опис найбільш поширених звернень за наданням публічної інформації:
 2. Актуальні питання, які на думку уповноваженої особи необхідно вирішити, для зменшення кількості запитів на публічну інформацію;
 3. Вжиті уповноваженою особою заходи для зменшення кількості запитів за наданням публічної інформації;
 4. Необхідність прийняття рішень посадовими особами або колегіальними органами Фонду.

 

Додаток 2
до Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб

ЗАПИТ
на інформацію, що подається фізичними особами відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”

Розпорядник інформації:  Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (01032, м. Київ, бул. Шевченка, 33б)
Прізвище, ім’я та по батькові запитувача
Індекс та поштова адреса за місцем постійного проживання, адреса електронної пошти, номер засобу зв’язку
Загальний опис необхідної інформації (або/та вид, назва, реквізити чи зміст документа, інформацію щодо якого потрібно отримати)
Відповідь прошу надати
Поштою /Вказується поштова адреса/
Електронною поштою /Вказується E-mail/
Засобом факсимільного зв’язку /Вказується номер засобу факсимільного зв’язку/
В усній формі /Вказується номер засобу зв’язку/
________________________
(дата подання запиту)
_____________________________
(підпис запитувача)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Рекомендації щодо процедури подання та заповнення форми запиту на інформацію, що подається фізичними особами відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”

 1. Запит на публічну інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що перебуває у його володінні.
 2. Документ, який подано громадянином як запит на інформацію, але він не стосується надання публічної інформації, а також вимоги у запиті на інформацію, що не стосуються доступу до публічної інформації, розглядаються в порядку та в строки, визначені Законом України “Про звернення громадян”.
 3. Запит на інформацію подається за вищезазначеною формою або:

усно: по телефону або на особистому прийомі;

у письмовому вигляді: на поштову адресу за місцем розташування Фонду або банку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації;

в електронному вигляді: на електронну адресу Фонду або банку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації ;

засобами факсимільного зв’язку: на номер факсимільного зв’язку Фонду або банку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації.

 1. Електронний запит на інформацію не повинен уміщувати вкладених файлів.
 2. Усний запит заповнюється працівником фонду або банку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації, який його отримав.
 3. Усі поля у формі запиту підлягають заповненню, за винятком полів, де зазначаються дані про спосіб надання відповіді на запит. У цих полях має бути зазначено щонайменше один спосіб надання відповіді на запит.
 4. Запит на інформацію повинен містити:

а) прізвище, ім’я та по батькові запитувача;

б) поштовий індекс, адресу за місцем постійного проживання особи із зазначенням усіх реквізитів повністю, адресу електронної пошти (у разі подання запиту електронною поштою), а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

в) загальний опис запитуваної інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

г) підпис і дату подання запиту, крім запитів, що подаються по телефону або в електронному вигляді.

 1. У разі якщо в запиті порушується питання надання інформації про іншу особу, до нього має бути додано документ, що підтверджує наявність повноважень на одержання такої інформації (довіреність, доручення тощо).

 

У разі, якщо отриманий запит на публічну інформацію від фізичної особи, не містить повний перелік інформації про заявника, уповноважений підрозділ має право звернутися до заявника з пропозицією щодо уточнення його персональних даних.

 

 

Додаток 3
до Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб

ЗАПИТ
на інформацію, що подається юридичними особами та об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”

Розпорядник інформації :  Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (01032, м. Київ, бул. Шевченка, 33б)
Найменування юридичної особи або об’єднання громадян без статусу юридичної особи
Місцезнаходження юридичної особи і поштова адреса запитувача, адреса електронної пошти, номер засобу зв’язку
Прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої запитувачем особи
Відомості про наявність у особи повноважень запитувати інформацію від імені юридичної особи або об’єднання громадян без статусу юридичної особи (довіреність, доручення тощо)
Загальний опис необхідної інформації (або/та вид, назва, реквізити чи зміст документа, інформацію щодо якого потрібно отримати)
Відповідь прошу надати
Поштою /Вказується поштова адреса/
Електронною поштою /Вказується E-mail/
Засобом факсимільного зв’язку /Вказується номер засобу факсимільного зв’язку/
В усній формі /Вказується номер засобу зв’язку/
________________________
(дата подання запиту)
_______________________________
(підпис уповноваженої запитувачем особи)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Рекомендації щодо процедури подання та заповнення форм запитів на інформацію, що подаються юридичними особами та об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”

 1. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що перебуває у його володінні.
 2. Документ, який подано юридичною особою або об’єднанням громадян без статусу юридичної особи як запит на інформацію, але він не стосується надання публічної інформації, а також вимоги у запиті на інформацію, що не стосуються доступу до публічної інформації, розглядаються в порядку та у строки, визначені актами законодавства, що регламентують порядок розгляду таких питань.
 3. Запит на інформацію подається за такими формами:

усно: по телефону або на особистому прийомі;

у письмовому вигляді: на поштову адресу за місцем розташування Фонду або банку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації;

в електронному вигляді: на електронну адресу Фонду банку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації;

засобами факсимільного зв’язку: на номер факсимільного зв’язку Фонду або банку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації.

 1. Електронний запит на інформацію не повинен уміщувати вкладених файлів.
 2. Усний запит заповнюється співробітником Фонду або банку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації який його отримав.
 3. Усі поля у формі запиту підлягають заповненню, за винятком полів, де зазначаються дані про спосіб надання відповіді на запит. У цих полях має бути зазначено щонайменше один спосіб надання відповіді на запит.
 4. Запит на інформацію повинен містити:

а) найменування юридичної особи чи назву об’єднання громадян без статусу юридичної особи;

б) місцезнаходження юридичної особи і поштова адреса запитувача, адреса електронної пошти, номер засобу зв’язку;

в) прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої запитувачем особи;

г) відомості про наявність у особи повноважень запитувати інформацію від імені юридичної особи або об’єднання громадян без статусу юридичної особи (довіреність, доручення тощо);

ґ) загальний опис необхідної інформації (або/та вид, назва, реквізити чи зміст документа, інформацію щодо якого потрібно отримати);

д) підпис і дату подання запиту, крім запитів, що подаються по телефону або в електронному вигляді.

 1. У запиті, який подається від імені юридичної особи або об’єднання громадян без статусу юридичної особи, зазначаються відомості про наявність у особи повноважень запитувати інформацію від імені юридичної особи або об’єднання громадян без статусу юридичної особи. До такого запиту має бути додано документ, що підтверджує такі повноваження (довіреність, доручення тощо).
 2. У разі якщо в запиті порушується питання надання інформації про іншу особу, до нього має бути додано документ, що підтверджує наявність повноважень на одержання такої інформації (довіреність, доручення, рішення суду тощо).